top of page

AVÍS LEGAL

Denominació Social: Anna Belen Bravo Triquell
Nom comercial: TRETZESPORTS
Domicili Social: Plaça Catalunya, 2 2º 2ª 43201 REUS
CIF: 39903253R
Telèfon: +607226105
Email: info@tretzesports.com

Nom de domini: www.tretzesports.com,  www.tretzesports.es,  www.tretzesports.org

POLÍTICA DE PRIVACITAT web Tretzesports

La visita al web no implica que l'usuari es registri o que hagi de facilitar dades de caràcter personal. Quan hagi de subministrar-les, el lloc web informa sobre el caràcter obligatori del lliurament de les dades mitjançant una casella marcada de diferent color.

De conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD); amb la informació que li proporcionarem a continuació, TRETZESPORTS vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

On van les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés per ser tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de Tretzesports NIF: 39903253R i amb domicili a Plaça Catalunya, 2 8º 2ª 43201 REUS ​​Tel.: +34 607226105  email: info@tretzesports.com

En el cas d'inscripcions en esdeveniments lúdic-esportius organitzats o promoguts pels clients de TRETZESPORTS, les dades del formulari d'inscripció de l'esdeveniment seran també incorporades als fitxers d'aquests organitzadors, identificats en la mateixa pàgina informativa de l'esdeveniment i en el reglament que prèviament ha d'acceptar l'usuari participant.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L'APP RUN LIVE 13_5

Informació sobre ubicació.

Recopilem i processem informació sobre localització quan vostè s'inscriu i fa ús dels serveis d'acord la nostra política de privacitat (Privacy policy) no fem un seguiment de la ubicació del seu dispositiu mentre vostè no està usant l'app, però, per a poder proporcionar els serveis bàsics de cronometratge és necessari fer un seguiment de la ubicació del seu dispositiu mentre vostè usa l'app. Si desitja detenir el seguiment de la ubicació del seu dispositiu, pot fer-lo en qualsevol moment ajustant la configuració del seu dispositiu.

Informació que l'usuari comparteix.

Aquesta app requereix els permisos de la cambra si l'usuari està interessat a pujar una foto a la galeria. Recopilem informació a partir de les fotos que vostè comparteix. Aquesta app no requereix informació dels seus contactes.

Informació sobre pagaments.

No es fa cap mena de pagament dins de l'app, per la qual cosa no es recopilarà cap mena d'informació sobre les seves targetes de crèdit o dèbit.

Per què es tracten les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés per a les gestions administratives i comercials pròpies de l'ús dels serveis, productes i promocions propis o d'organitzadors/promotors d'esdeveniments clients nostres, així com perquè TRETZESPORTS l'informi a través de qualsevol mitjà sobre d'aquests, llevat que ens manifesti el contrari. En concret:

  • Inscripcions: Registre com a participant de l'esdeveniment seleccionat per a poder concórrer a la competició o esdeveniment, així com edició pública de resultats de participació.

Atès que TRETZESPORTS és una empresa que es dedica a l'acreditació/inscripció de participants de competicions i esdeveniments lúdics-esportius, així com al cronometratge dels resultats públics de participació, les dades dels usuaris registrats participants inscrits seran editades i fetes públiques al web, amb accés lliure i gratuït de qualsevol persona. En el cas que el participant d'un esdeveniment no volgués que les seves dades identificatives fossin públiques, amb posterioritat a la publicació dels resultats a la web, pot exercir el dret de cancel·lació, oposició i/o el dret a “l'oblit", com es descriu més endavant en aquesta nota informativa.

Durant els esdeveniments esportius es podran prendre imatges dels participants, que TRETZESPORTS podrà utilitzar en publicacions i xarxes socials pertanyents a la companyia, premsa, i qualsevol altre mitjà social dins dels fins i usos comuns dels serveis prestats, per un termini de temps il·limitat.

Així mateix, posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que les exposades.

Quines dades precisem?

Les caselles resaltades són de caràcter obligatori, i omplir-los suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquesta política de privacitat.

Les dades que es tracten són dades identificatives dels usuaris i participants, i sobre la modalitat o opcions de participació en els esdeveniments oferits.

En casos excepcionals i atenent als tipus d'inscripcions dels esdeveniments organitzats, es podran sol·licitar com a obligatòries dades de salut, passada o present, referents al grau i tipologia de minusvalidesa, sent dades estrictament necessàries per a l'esdeveniment que vagi destinat a participants amb discapacitat; aquesta informació només serà tractada amb aquesta finalitat; en el cas que vostè no faciliti ni consenti el tractament d'aquestes dades, TRETZESPORTS es reserva, a decisió de l'organitzador/promotor de l'esdeveniment, el dret a no acceptar la seva inscripció. En cas que l'usuari que vulgui accedir als serveis de la pàgina web es trobi incapacitat legalment, serà el seu representant legal qui facilitarà les seves dades. Les dades personals del representant legal, seran tractades de la mateixa manera i amb la mateixa finalitat que les dels Usuaris, i se li aplicarà la mateixa política de privacitat.

Temps de conservació de les dades

Les dades seran conservades i tractades fins que vostè ens sol·liciti la seva cancel·lació, i com a mínim, pel temps que vingui imposat per imperatius legals vigents a TRETZESPORTS.

Cessió i accés de dades per tercers

Per al compliment i assoliment dels serveis del web, les dades d'inscripció d'esdeveniments facilitades per vostè seran comunicades als organitzadors/promotors clients de TRETZESPORTS, com a legítims co-responsables del fitxer. TRETZESPORTS no es fa responsable de l'ús que aquests organitzadors/promotors facin de les dades.

Quina és la base legal del tractament?

En la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats aquí expressades i com a requisit legal necessari, la inscripció a esdeveniments és una acció positiva i inequívoca que consent el tractament.

Quins drets i obligacions tens davant aquest tractament de dades?

És responsabilitat de l'usuari facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin com a obligatòries per a l'ús i gaudi dels serveis i productes oferts. Les dades i la informació proporcionades es suposaran com certes, veraces i actuals, i és responsabilitat de l'Usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació; en cas contrari, s'entendrà que les dades no han estat modificats i que són exactes i actuals.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats. La inscripció de terceres persones a esdeveniments requerirà d'un correu electrònic per remetre per part de TRETZESPORTS una confirmació de la mateixa inscripció.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte a les seves dades personals, dirigint una comunicació amb fotocòpia del DNI a Tretzesports a l'email: info@tretzesports.com  En cas de màrqueting o comunicacions electròniques directes, els enviaments oferiran un sistema automàtic per rebutjar la recepció de comunicacions comercials futures; tot això sense efectes retroactius sobre l'anterior tractament i cessió de dades a tercers, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que d'això es derivin dels responsables dels fitxers.

Així mateix, us recordem que segons el Reglament EU 2016/679, vostè té dret a reclamar per qualsevol incompliment legal davant les autoritats de control de protecció de dades

Seguretat i confidencialitat

TRETZESPORTS tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i guardarà secret professional respecte totes les dades, obligant-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les relacions comercials amb l'usuari; tot això de conformitat amb la normativa vigent, i adoptant les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten, i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat a què estan exposats i que comporta el tractament per als drets i llibertats de les persones físiques.

bottom of page